Home Keber Ari Gayo Malam Kelima Ramadhan, Shabela Safari ke Silihnara