Home Keber Ari Ranto Wakili Aceh, Lima Santri Dayah Insan Qur’ani Raih Juara MQK Nasional