Home Keber Ari Gayo Porsak FC Juara Turnamen Sepak Bola Gapemkab Piala “Alaidin Abu Abbas”