Home Opini Pegenapen Besinte dalam Kajian Ekonomi Islam